Clear
Search
Üzgünüz, aradığınız etkinlik bulunamadı.

Medisöyleşi / Korona Günleri

"Birçok insanın evine kapandığı ve birçok işletmenin zorunlu olarak işine ara verdiği, hava yollarının uçamadığı, ülke ve şehirlerin karantina altına alındığı bu ortam kongre-toplantı-etkinlik sektöründe bulunan bizleri ciddi derecede etkiledi. Bu krizle birlikte her zaman olduğu gibi ilk etkilenen ama son toparlanacak sektör turizm sektörü oldu. Aynı zamanda MICE sektörünün tüm paydaşlarını da olumsuz etkileyen bu krizin en hızlı şekilde geride kalması en büyük dileğimiz."

Pandemi’nin tüm dünyayı etki lediği bir ortamda Selçuklu Kongre Merkezi- SKM olarak elbette bizler de çok etki lendik. Yaptığımız işin öncel ikle kitleleri bir araya getiriyor olması bu süreçteki en büyük dezavantaj larımızdandır. Sosyal mesafeden yola çıkarak insanları bir araya getirememe neticesinde bu sürecin en çok zarar gören ve etki lenen alanlarından biriyiz. Stratejiler ve alınan tedbirler.. Bu süreçte son derece titiz bir biçimde hi jyen tedbirleri, sosyal mesafe ve diğer kontrol leri özel uygulamalarla SKM genel inde sıkı laştırdık. Misafirlerimizin de bi lgi lendiri lmesini sağladık. Çal ışanlarımıza da bel l i periyodlarla eğitimler vererek bu süreçte sürekl i bi lgi lenmelerini sağladık. Selçuklu Kongre Merkezi - SKM’de gerekl i tüm tedbirleri al ıyor ve tekrar misafirlerimizi ağırlayacağımız güne hazır olmak için çabal ıyoruz. Bu noktada geleceğe dair stratej i ler gel iştiriyor, sahip olduğumuz tecrübe, insan kaynağımız ve birikimimizle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ağustos ve Eylül aylarında ev sahipl iği yapacağımız etkinl iklerimiz umuyoruz ki Ekim ayı itibariyle daha da artarak devam edecek. Almış olduğumuz tüm bu tedbirlerle kongre-toplantı ve gösteri sektörünün tekrar başlaması için hayl i çaba sarf ediyoruz. Ayrıca kültür sanatın iyi leştirici gücünden de feyz alarak bu süreçleri en hızl ı şeki lde atlatacağımıza inanıyoruz..Salgın sonrası kongre merkezleri.. Bugünlerde ve önümüzdeki birkaç yı l daha çok önemli olan sosyal mesafel i buluşmaların en ince ayrıntısına kadar iyi planlanması çok büyük önem arz ediyor. Eski al ışkanl ıklarımız, toplantı kültürlerimizden tutun da tüm davranış biçimlerimizin değiştiği-değişeceği bir yaşam biçimiyle karşı karşıyayız. Oturma düzeninden, yiyecek- içecek ikramlarına kadar tüm al ışkanl ıkların tamamen değişeceği bir ortamda hizmet vermeye başl ıyoruz. Bu süreçte butik hizmetin çok daha fazla ön plana çıktığı bir anlayışı benimsenmek zorunda. Sağl ık açışından risklerin tamamen ortadan kalkmasıyla tekrar normal leşme sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Devlet desteği pandemi sonuna kadar devam ettirilmeli.. Bakanl ığın sunduğu imkanlar bizler için çok öneml i ve değerl i. Kısa çal ışma ödeneği, ücretsiz izinler, MICE ve Kültür-Sanat Sektörüne hizmet veren paydaşlarının vergi, sgk ve stopaj gibi devlet ödemelerinin uzatı lması turizm sektörü için inanı lmaz öneml i desteklerden. Bu desteklerin pandemi sonuna kadar devam etmesi en büyük beklenti lerimiz arasında yer al ıyor. Bunların dışında sektörün ayakta kalabi lmesi için yapı lacak her katkı hayati önem taşımaktadır. İlk etkilenen ama son toparlanacak sektör turizm sektörü.. Birçok insanın evine kapandığı ve birçok işletmenin zorunlu olarak işine ara verdiği, hava yol larının uçamadığı, ülke ve şehirlerin karantina altına al ındığı bu süreç elbette ki kongre-toplantı-etkinl ik sektöründe bulunan bizleri ciddi derecede etki ledi. Bu krizle birl ikte her zaman olduğu gibi i lk etki lenen ama son toparlanacak sektör turizm sektörü oldu. Aynı zamanda MICE sektörünün tüm paydaşlarını da olumsuz etki leyen bu krizin en hızl ı şeki lde geride bırakı lması en büyük dileğimiz.

Medisöyleşi / Korona Günleri

HABERDAR KAL

En son haberlerden ve etkinliklerden haberdar olun

reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları'na tabidir.

Yükleniyor